Salgs og leveringsbetingelser

Avtaleinngåelse

Avtale inngås ved at kjøper sender en forespørsel til Hetronic Norge AS, hvorpå et tilbud blir presentert for kjøper.  Dette tilbudet blir så akseptert av kjøper og Hetronic Norge AS sender ut ordrebekreftelse til kjøper. Avtalen er bindende for begge parter når Hetronic Norge As har sendt ordrebekreftelse til kjøper. Kjøper oppfordres til å kontrollere at ordrebekreftelsen stemmer overens med tilbudet.

Leveringstid

Leveringstiden på radiosystemer gjelder fra enighet om alle tekniske spesifikasjoner, og etter godkjente tegninger fra kunde, ref. tegnetid i neste avsnitt. Leveringstiden løper fra siste godkjente tegning. Endring av allerede godkjente tegninger medfører ekstra kostnad og tillegg i leveringstid.

Leveringstiden er alltid veiledende og med forbehold om rettidig levering av varer fra våre underleverandører.

Godkjenning av tegninger

Ved bestilling av radiosystem må fullstendige tegninger lages og sendes til kunde for godkjenning.

Dette gjøres etter bestilling fra kunde.

Tiden dette tar avhenger av kompleksitet av det enkelte system, tegnetiden kan ta fra 1-3 uker.

Force Majeur

Selskapet skal ikke være ansvarlig for kansellering eller forsinkelse i levering eller oppfyllelse av sine forpliktelser som helt eller delvis er et resultat av årsaker utenfor selskapets kontroll, inkludert, men ikke begrenset til streik eller andre arbeidsforstyrrelser, uforutsigbare anleggsforhold , uforutsigbare midlertidige eller permanente stenginger av anlegg, uforutsigbar utstyrssvikt, manglende evne til å skaffe drivstoff, materiell eller deler, krig, terrorhandlinger, opptøyer, uforutsigbare forsinkelser i transport, uforutsette reparasjoner av utstyr, epidemier, flom, branner, uvanlig ekstreme værforhold, uforutsigbare ulykker eller annen uforutsigbar nødsituasjon, hvis manglende forekomst var en grunnleggende forutsetning for at innkjøpsordren ble gjort.

Tegninger

Tegninger er å betrakte som Hetronic Norge AS sin eiendom og må ikke benyttes i strid med våre interesser eller kopieres videre.

Service og reparasjonsbestemmelser

Alle innsendinger av radiosystemer skal avtales på forhånd og sendes som bedriftspakke til vår adresse. Dersom en pakke må hentes av en av våre ansatte påløper det et hentegebyr.

Serviceskjema skal fylles ut og legges med innsendingen.

Vanlig behandlingstid varierer ut ifra oppdragsmengde og kompleksiteten på reparasjonen/servicen.

Ved service/reparasjonsoppdrag ute hos kunde må en operatør være tilstede, og ventetid på forhåndsvarslet oppdrag vil bli fakturert pr påbegynte time.

Garanti, mangler og reklamasjonsbestemmelser

Garantitiden er på 1år fra fakturadato.

Kjøperen er ansvarlig for kontroll av varen ved mottak .

Kjøperen kan ikke påberope seg mangel/garanti på grunn av uriktig montering, feilaktig bruk, tilfeldige begivenheter, vanlig slitasje eller mangelfullt vedlikehold.

Retten til å påberope seg mangel/garanti bortfaller hvis varen etter leveranse er åpnet, har brutt forsegling, forandret, reparert av andre enn Hetronic Norge AS, eller hvis kjøper unnlater å melde fra om mangel. Arbeid i tilknytning til reklamasjoner gjøres i Hetronic Norge AS sine lokaler.  Returfrakt betales av kjøper/kunde. Hetronic Norge AS vil ikke i noe tilfelle kunne stilles til ansvar ovenfor kjøper eller tredjepart, for skader, følgeskader eller tap av noe slag, på person eller ting, som er direkte, indirekte, spesielle, tilfeldige, tapt fortjeneste, kostnader direkte eller indirekte som følge av feil bruk av produktene, eller manglende evne til å benytte disse enten separat eller i kombinasjon med annet utstyr. 

Reklamasjoner skal straks meldes når mangelen blir oppdaget eller når den burde vært oppdaget. Dette gjelder også i de tilfeller mangelen først kan oppdages når varen er montert/prøvekjørt. 

Radiostyringssystemer eller deler av radiostyringssystemer som er inne til reparasjon/service hos Hetronic Norge AS er kundens eiendel og må derfor være forsikret av kunden.

Heving og returbestemmelser

Alle returer skal avtales på forhånd.

Retur av feilfrie standardvarer og som kan legges tilbake til lager for salg, faktureres minimum 20% av gjenstandens verdi i returgebyr.

Heving av bestilling på godkjente kundetilpassede varer gjøres ikke.

Ansvarsbegrensing

Hetronic Norge AS vil ikke i noe tilfelle kunne stilles til ansvar ovenfor kjøper eller tredjepart, for skader, følgeskader eller tap av noe slag, på person eller ting, som er direkte, indirekte, spesielle, tilfeldige, tapt fortjeneste, kostnader direkte eller indirekte som følge av feil bruk av produktene, eller manglende evne til å benytte disse enten separat eller i kombinasjon med annet utstyr.  

Hetronic Norge AS er ikke forpliktet til å betale erstatning, prisavslag, eller en annen form for kompensasjon, for direkte eller indirekte skade eller tap, som følge av mangelfull vare eller forsinkelse.

Herunder skade/tap som følge av driftsavbrudd, avsavnstap, fortjeneste, eller skade varen har voldt på person eller ting. Dette gjelder også skade som følge av kjøperens anvendelse eller et hvilket som helst annet konsekvenstap.

Betalingsbetingelser

15 dagers betalingsfrist etter fakturadato, dersom annet ikke er avtalt på forhånd. Ved for sen betaling påløper forsinkelsesrenter ihht. gjeldene satser. Purregebyr blir lagt til etter gjeldende satser.

Det tas forbehold om tillegg i pris dersom valutakursen på leveringsdagen overstiger kursen på tilbudsdatoen med 2% eller mer.

Vi tar vanligvis en kredittsjekk av nye kunder. Vi forbeholder oss retten til å justere våre priser hvis dette er nødvendig grunnet endring i valuta. Priser er oppgitt uten MVA. Miljøavgift er kalkulert inn i våre priser.

Leveringsbetingelser

Vi leverer ifra vårt lokaler i Hof i Vestfold og benytter postens bedriftspakke hvis ikke annet er avtalt. Videre benytter vi oss av Ex Works leveringsbetingelser som innebærer at risikoovergangen skjer når selger har stilt varen til kjøpers disposisjon. (Ref Incoterms2020). Hetronic Norge AS eier varen frem til fakturaen er oppgjort.

Kunden er pliktig til å transportforsikre sine varer som blir sendt fra Hetronic, ref Exworks. Hetronic Norge AS har gode pakkerutiner og sørger for at alle utsendinger er forsvarlig pakket. Kunden kan ikke kreve erstatning av transportskade på grunn av for dårlig emballasje.

Frakt tilkommer. Fraktkostnad beregnes ut ifra den enkelte ordre, basert på postens satser og med et påslag for emballasje.

Priser for Jetpack, UPS eller andre, beregnes ut ifra den enkelte ordre.

Hetronic Norge AS har salgspant i varen til kjøpesummen er oppgjort